Prawa człowieka

LG Energy Solution przestrzega praw człowieka zarówno wobec swoich pracowników jak i wszystkich interesariuszy, we wszystkich prowadzonych działaniach biznesowych.

W przypadku naszych placówek biznesowych, na które mamy bezpośredni wpływ, przeprowadzamy ocenę przestrzegania praw człowieka, aby zdiagnozować zagrożenia, zidentyfikować obszary wymagające poprawy i odzwierciedlić je w naszej działalności biznesowej. W przypadku łańcucha dostaw, na który mamy wpływ pośrednio, ale jest on niezwykle istotny dla działalności firmy, priorytetowo traktujemy również kwestie praw człowieka firm partnerskich, identyfikując ryzyka w obszarze praw człowieka poprzez inspekcję CSR firm partnerskich i odzwierciedlanie ich w ocenie dostawcy.


Polityka dotycząca praw człowieka

Mamy świadomość, że przestrzeganie praw człowieka jest najważniejszym elementem działalności gospodarczej. W 2016 r. wdrożyliśmy i ogłosiliśmy „Globalną Politykę Praw Człowieka oraz Pracy”. Polityka praw człowieka firmy LG przestrzega i wspiera ducha oraz sens międzynarodowych praw człowieka uregulowanych w prawie pracy wszystkich narodów i regionów, które są zgodne ze standardami międzynarodowymi, takimi jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Zasady Praw Człowieka UNGC, Wytyczne ONZ dotyczące Praw Człowieka i Biznesu oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Polityka praw człowieka firmy LG Energy Solution jest stosowana we wszystkich zakładach na całym świecie oraz udostępniana wszystkim interesariuszom, na których działalność firmy ma wpływ, w tym klientom i dostawcom.

Ocena wpływu Praw Człowieka

LG Energy Solution dokonuje oceny wpływu praw człowieka na działalność gospodarczą interesariuszy. W przypadku łańcucha dostaw, który ma pośredni lecz duży wpływ na działalność firmy, przeprowadzamy ocenę społecznej odpowiedzialności (CSR) dostawców w celu zidentyfikowania ryzyka związanego z prawami człowieka.

Analiza ryzyka

Firma LG Energy Solution opracowała listę kontrolną samooceny dla każdego obszaru w celu przeprowadzenia oceny i kontroli wpływu praw człowieka na każdy zakład, zgodnie z „Globalną Polityką Praw Człowieka i Pracy”. Z pomocą tej listy kontrolnej przeprowadzamy ankiety oraz ocenę na miejscu z weryfikacją przez stronę trzecią. Następnie opracowywany jest raport zwrotny w celu określenia obszarów wymagających poprawy. Pracownicy podwykonawców są najbardziej narażeni na naruszenia praw człowieka. Obszary wskaźników oceny obejmują system zarządzania prawami człowieka, poszanowania godności, zakaz pracy przymusowej, likwidację pracy dzieci, eliminację dyskryminacji, godziny pracy, wynagrodzenie oraz dodatki motywacyjne, wolność stowarzyszania się oraz zawierania układów zbiorowych. Podstawowe metody identyfikacji ryzyk obejmują przegląd dokumentów, wywiad, kwestionariusz oraz ocenę na miejscu.

Rezultat audytu

W pierwszej połowie 2019 r. ukończyliśmy zewnętrzny audyt poszanowania praw człowieka dla fabryki w Ochang, wykonany przez firmę zewnętrzną (trzecią stronę).
Przedmiotem audytu było 7 podmiotów zlokalizowanych w Ochang. Proces został przeprowadzony w celu identyfikacji i poprawy ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem praw człowieka przez wewnętrznych podwykonawców produkcyjnych poprzez ankiety pracownicze, wywiady i przeglądu dokumentów.
Stwierdziliśmy, że istnieje potrzeba poprawy w zakresie udoskonalania środków zapobiegawczych naruszeniom praw człowieka (za wczasu). Dodatkowo uchwalona została globalna polityki praw człowieka i kodeksu pracy oraz kodeksu postępowania dla dostawców. Dodatkowo poprawiliśmy stosowanie i wdrażanie polityki w każdej lokalizacji biznesowej, poprawiliśmy również monitorowanie i system rozpatrywania skarg.
W przyszłości planujemy unowocześnić system monitoringu globalnej polityki praw człowieka i kodeksu pracy oraz kodeksu postępowania dla dostawców, wzmocnić system zarządzania dla każdego kontrahenta wraz z działaniami prewencyjnymi w obszarze ochrony praw człowieka, wzmocnic procedury rozpatrywania skarg w firmie, a także nadal kłaść nacisk na szkolenia i edukację pracowników i dostawców.