Zarządzanie Środowisko i BHP

LG Energy Solution prowadzi różne działania oraz programy edukacyjne, aby poprawić kulturę bezpieczeństwa i dąży do zarządzania kulturą bezpieczeństwa poprzez systematyczną diagnozę bezpieczeństwa.


Doskonalenie kultury bezpieczeństwa

LG Energy Solution angażuje się w różne działania, aby zbudować własną kulturę bezpieczeństwa, nie tylko dla obiektów i wyposażenia, ale także dla pracowników.

  • Wprowadzenie programu bezpieczeństwa opartego na zachowaniu (ang. BBS): zmiana niebezpiecznych zachowań, które powodują wypadki na zachowania bezpieczne poprzez obserwację i wskazówki wymieniane pomiędzy kolegami. Promowanie bezpiecznych zachowań poprzez komplementy.
  • Promowanie działań liderów nakierowanych na zarządzanie lokalne oraz działań własnej kultury bezpieczeństwa poszczególnych organizacji, aby zapobiegać wypadkom.
  • Wzmacnianie lokalnej zdolności do zapobiegania ponownym wypadkom poprzez uwzględnianie wypadków związanych z bezpiecznym środowiskiem w ocenie pracowników w zależności od ich powagi.

Każda placówka biznesowa identyfikuje potrzebę edukacji i szkoleń w zakresie BHP i ustanawia
roczne plany edukacyjne i szkoleniowe dla pracowników i dostawców.

01
Zróżnicowanie
szkolenia w
zależności od
stanowiska i pracy

(Kursy wprowadzające
/podstawowe/
zawodowe itp.)

02
Szkolenia dla
wszystkich
placówek
i pracowników

(szkolenia budujące
poczucie ważności
przestregania zasad
zdrowia,
bezpieczeństwa
i ochrony środowiska)

03
szkolenia dla
nowych
pracowników
oraz w przypadku
zmiany stanowiska

(szkolenia BHP przed
rozpoczęciem pracy)

04
Szkolenie dla
pracowników
specjalnych

(Specjalistyczne
szkolenia dla
pracowników
wykonujących
prace wysokiego ryzyka)

05
szkolenia dla
pracowników firm
współpracujących

(szkolenie w celu
poprawy BHP
dostawców)

System diagnozy bezpiecznego środowiska firmy LG Energy Solution dzieli się na diagnozę zwykłą,
diagnozę planowaną oraz diagnozę specjalną.

Diagnoza zwykła

Systemy zarządzania, bezpieczeństwo
procesów, bezpieczeństwo obiektów
i pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy,
pożary oraz materiały niebezpieczne,
środowisko, itp.

Diagnoza planowana

Diagnoza bezpieczeństwa partnera,
zarządzanie bezpieczeństwem obiektu,
system reagowania na sytuacje awaryjne,
kontrola wdrożenia, itp.

Diagnoza specjalna

Lokalizacje biznesowe,
w których wystąpiły poważne katastrofy,
lub w których jest wysokie
prawdopodobieństwo ich wystąpienia

LG Energy Solution minimalizuje potencjalne ryzyka dla zdrowia swoich pracowników poprzez tworzenie kultury zarządzania zdrowiem realizowanej w formie działań z zakresu promocji zdrowia.

W każdym zakładzie należy
uruchomić biuro zarządzania
zdrowiem.

Każdego roku należy przeprowadzać
dostosowane, kompleksowe badanie
lekarskie wszystkich pracowników w
wieku powyżej 35 lat oraz pracowników
z ponad 5-letnim stażem.

Należy przeprowadzić dogłębną diagnozę
psychologiczną realizowaną przez
profesjonalnego doradcę, wprowadzając
centrum doradztwa psychologicznego oraz
uruchomienie procesu skierowań we
współpracy ze szpitalami.

W celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy firma LG Energy Solution każdego roku roku,
w pierwszej i drugiej połowie roku zatrudnia zewnętrznych ekspertów w celu dokonania oceny czynników
szkodliwości w środowisku pracy. Firma dokonuje przeglądu środowiska pracy poprzez wyznaczanie wewnętrznych standardów,
które obowiązują ściślej niż normy prawne.
Ponadto firma stale podejmuje wysiłki mające zapewnić wszystkim pracownikom pracę w przyjemnym środowisku,
poprzez przeprowadzanie działań diagnostycznych i zapobiegawczych w kierunku chorób układu mięśniowo-szkieletowego
oraz przeprowadzając wewnętrzną kontrolę miejscowych systemów wentylacyjnych. Firma nadal będzie dokładać wszelkich starań,
aby uzyskać najwyższy poziom bezpieczeństwa środowiska pracy w branży.

Nieustanna poprawa środowiska

Zarządzanie ściekami

LG Energy Solution redukuje ścieki poprzez dokładne monitorowanie i zarządzanie jakością wody w swoich placówkach w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wody. Aby zapewnić zgodność z celami zarządzania jakością wody w zakładach i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko spowodowany wytwarzaniem ścieków, w każdym zakładzie podejmowane są różne działania, takie jak opracowanie technologii zagęszczania ścieków, poprawa istniejącego systemu oczyszczania ścieków oraz wzmocnienie zarządzania zanieczyszczeniami wody.

Zarządzanie przepływem powietrza

LG Energy Solution nieustannie dąży do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza. Aby odpowiednio reagować na zaostrzające się przepisy dotyczące środowiska atmosferycznego i minimalizować wpływ zanieczyszczeń na środowisko, prowadzimy różne działania usprawniające, takie jak ciągły monitoring środowiska z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz usuwanie zanieczyszczeń z miejsc prowadzenia działalności poprzez: kontrolowanie ich źródeł.

Zarządzanie odpadami

W LG Energy Solution, w celu zminimalizowania wpływu wytwarzania odpadów na środowisko, opracowaliśmy i prowadzimy „strategię redukcji odpadów”, która ma na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.

[Proces recyklingu surowców]
Recykling zużytych baterii, których nie można ponownie wykorzystać, oraz przetwarzanie odpadów powstałych podczas procesu produkcji baterii, zwiększamy wskaźnik obiegu zasobów i przyczyniamy się globalnie do ochrony środowiska.