Kodeks etyki

W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: „Tworzenie wartości dla klientów” oraz „ Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka”. Zgodnie z tymi zasadami i duchem naszego Statutu Zarządzania, staramy się propagować niezaleŜne zarządzanie, jak równieŜ związane z nim obowiązki.

Interesuje nas przestrzeganie zasad gospodarki wolnego rynku, która urzeczywistnia ducha wolnej i uczciwej konkurencji.
Będziemy dąŜyli do uzyskania obopólnych korzyści z zainteresowanymi stronami na podstawie wzajemnego zaufania i współpracy, dąŜąc do uzyskania pozycji gracza światowej klasy.
Z tego względu ustanawiamy nasz kodeks etyczny, jako system oceny wartości i moralnego postępowania.


Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Wysoko cenimy opinie naszych klientów, będąc w przekonaniu, że stanowią one fundamenty naszej działalności. Staramy się nie zawieść bezwarunkowego zaufania naszych klientów, bezustannie dostarczając im rzeczywistych wartości.

1. Szacunek dla klientów

 • Cenimy opinie naszych klientów i zawsze realizujemy ich rzeczywiste potrzeby. Z tego powodu postrzegamy naszych klientów jako główny wyznacznik naszych decyzji i działań.

2. Tworzenie wartości

 • Pracujemy, aby stworzyć wartości dla naszych klientów, ponieważ to dzięki ich satysfakcji budujemy podstawy naszej dobrej koniunktury. Bezustannie tworzymy rzeczywiste wartości, które są zadowalające i korzystne dla naszych klientów.

3. Zapewnianie wartości

 • Jesteśmy zawsze wierni naszym klientom i zobowiązani do dotrzymywania danego słowa. Naszym klientom oferujemy produkty najwyższej jakości i usługi w rozsądnej cenie oraz sprawną i precyzyjną odpowiedź na stawiane wymagania.
Rozdział 2. Uczciwa konkurencja

Międzynarodowa działalność biznesowa LG jest dostosowana do prawa i przepisów wszystkich krajów nas goszczących. Firma stosujemy wyłącznie uczciwe środki, aby zapewnić sobie konkurencyjną przewagę na rynku światowym.

1. Dążenie do uczciwej konkurencji

 • Przestrzegamy zasad wolnego rynku. Z tego też powodu dążymy do uczciwej konkurencji i zdobywamy zaufanie naszych klientów poprzez produkty i usługi najwyższej jakości. Uczciwie i umiejętnie współzawodniczymy z naszymi konkurentami, nie zakłócając tym samym ich interesów i nie wykorzystując ich słabości.

2. Zgodność z prawem i przepisami

 • Prowadzimy nasze krajowe i zagraniczne działania biznesowe zgodnie z lokalnie obowiązującym prawem, szanując miejscowe zwyczaje i praktyki biznesowe.
Rozdział 3. Uczciwe transakcje

Wszystkie transakcje biznesowe zostaną nawiązane w oparciu o zasady równej konkurencji, z zagwarantowaną możliwością uczestnictwa dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Budujemy zaufanie i otwarte na współpracę stosunki poprzez uczciwe i klarowne transakcje. Tego typu relacje budowane są z myślą o długoterminowej perspektywie wspólnego rozwoju.

1. Równe możliwości

 • Gwarantujemy równe szanse w zakresie rejestracji i udziału w procesie wyboru firmy podwykonawczych wszystkim podmiotom, które pragną zostać naszymi partnerami biznesowymi. Wszyscy kandydaci są rejestrowani i wybierani w sposób racjonalny, w uczciwym i obiektywnym procesie oceny.

2. Uczciwe procedury transakcji

 • Wszystkie transakcje biznesowe są przeprowadzane w uczciwych okolicznościach. Warunki i procedury transakcji są dokładnie omawiane przez zainteresowane strony. Jakakolwiek forma nieuczciwej transakcji, wykorzystująca uprzywilejowaną pozycję, jest niedopuszczalna. Informacje wymagane do przeprowadzenia transakcji przekazywane są w oparciu o odpowiednie procedury i w stosowny sposób. Rezultaty transakcji oceniane są według powszechnie przyjętych kryteriów, wraz z wspólnie przedsięwziętymi środkami uzupełniającymi.

3. Wsparcie i pomoc dla partnerów biznesowych

 • Popieramy długoterminowy rozwój naszych kontrahentów, zwiększając ich konkurencyjność poprzez technologiczne i kierownicze wsparcie. Dzielimy się korzyściami otrzymywanymi z innowacji biznesowych. Dążymy do wspólnych celów i wzajemnej współpracy z naszymi kontrahentami w promowaniu zdrowego i uczciwego środowiska handlowego.
Rozdział 4. Podstawowe zasady etyki dla pracowników

Pracownicy LG zapewniają oczekiwany system wartości i wypełniają swoje obowiązki bezustannie rozwijając się i uczciwie pracując, w oparciu o silną wiarę w szczerość i uczciwość.

1. Podstawowe zasady etyki

 • Pracownicy LG są dumni ze swojej firmy i zawsze mają szczere i uczciwe podejście. Pracownicy LG utrzymują wysoki poziom etyki i bezustannie dokładają wszelkich starań, aby zachować swoją godność osobistą i dobre imię firmy.

2. Wykonywanie obowiązków

 • Pracownicy LG oddanie wykonują swoją pracę, w oparciu o wizję i politykę firmy. Wyznaczone zadania wykonywane są w najlepszy i uczciwy sposób, mając na uwadze stosowne regulacje i przepisy prawne. Pracownicy LG dbają o mienie firmy oraz chronią i nie rozpowszechniają poufnych informacji, które zdobyli w trakcie zatrudnienia. Pracownicy LG dokładają wszelkich starań w celu polepszenia efektywności i wydajności pracy, w szczególności poprzez otwartą komunikację i współpracę.

3. Indywidualny rozwój

 • Pracownicy LG dążą do urzeczywistnienia wizerunku idealnego pracownika, w szczególności poprzez dbanie o nieustanny rozwój własny i doskonalenie swych umiejętności.

4. Uczciwość w wykonywaniu obowiązków

 • Pracownicy LG wykonują swoje obowiązki w oparciu o szczerość i uczciwość, starając się pielęgnować kulturę uczciwego biznesu. Pracownicy LG, podczas wypełniania swoich obowiązków, nie przyjmują żadnych korzyści finansowych od zainteresowanych stron, ich które mogłyby wpłynąć na obiektywna ocenę. Pracownicy LG postępują według zasad społecznie przyjętych jako moralne, zarówno podczas pełnienia swoich obowiązków, jak i w życiu prywatnym.

5. Unikanie konfliktów z interesem firmy

 • Pracownicy LG unikają jakichkolwiek relacji, które stoją w konflikcie z interesem firmy. Pracownicy LG nie wykorzystują własności firmy w celu osiągnięcia osobistych korzyści.
Rozdział 5. Obowiązki firmy względem pracowników

LG szanuje godność swoich pracowników i zapewnia ich uczciwe traktowanie, uwzględniające posiadane umiejętności i osiąganą wydajność pracy. LG dąży również do wspierania kreatywności wśród pracowników.

1. Szacunek dla godności człowieka

 • LG traktuje każdego pracownika z oddaniem i zaufaniem, ceniąc godność każdej jednostki. LG dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć pracowników w pełnej samorealizacji, zaszczepiając ducha odpowiedzialności za swoją pracę. LG udziela pracownikom niezbędnych wskazówek ułatwiających rzetelne i uczciwe wykonywanie powierzonych zadań.

2. Uczciwe traktowanie

 • LG oferuje równe szanse wszystkim swoim pracownikom, w oparciu o ich umiejętności i talent. LG stosuje uczciwe sposoby oceny umiejętności i pracy swoich pracowników oraz odpowiednio ich wynagradza.

3. Wspieranie kreatywności

 • LG dokłada wszelkich starań, aby stworzyć środowisko pracy przyjazne niezależnemu i kreatywnemu myśleniu. LG prowadzi politykę długoterminowego rozwoju swoich zasobów ludzkich oraz aktywnie wspiera doskonalenie umiejętności swoich pracowników. LG stwarza dojrzałą organizacyjnie strukturę, wspierającą wzajemne zaufanie, zrozumienie i szacunek dla rożnych stylów życia pracowników.
Rozdział 6. Obowiązki względem społeczeństwa i państwa

LG przyczynia się do narodowego dobrobytu i społecznego rozwoju oraz chroni udziały akcjonariuszy, dążąc, poprzez bezpieczne i uczciwe operacje biznesowe, do pozycji firmy godnej zaufania.

1. Racjonalny rozwój

 • LG prowadzi swoje interesy, mając na uwadze wartości społeczne tak w kraju, jak i zagranicą. LG dąży do zwiększania zakresu swojej działalności w oparciu o stały rozwój firmy.

2. Ochrona interesów udziałowców

 • LG chroni interesy swoich udziałowców wypracowując znaczące zyski poprzez efektywne zarządzanie.

3. Wkład w rozwój społeczny

 • Dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy, płaceniu podatków oraz promocji kulturalnych i charytatywnych przedsięwzięć, LG przyczynia się do narodowego i społecznego rozwoju.

4. Ochrona środowiska

 • LG dokłada wszelkich starań, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i korzysta ze wszystkich koniecznych środków, aby chronić cenne źródła naturalne.