BATERIA LITOWO – JONOWA
WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


W firmie LG Energy Solution zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom naszych klientów, a bezpieczeństwo klienta jest naszym najważniejszym priorytetem. Dlatego, aby zapobiec wypadkom które mogą być spowodowane niewłaściwym użyciem celek baterii litowo – jonowych/packów zalecamy staranne przestrzeganie zasad dotyczących zastosowania baterii litowo – jonowych oraz zachowania ostrożności w trakcie użytkowania.

 • 1

  Baterie litowo – jonowe posiadają bardzo dużo mocy i w trakcie niewłaściwego użytkowania może dojść do zapłonu lub wybuchu. Są to wysoce niebezpieczne sytuacje, które mogą doprowadzić do poważnych wypadków, w wyniku których można doznać poważnych obrażeń.

 • 2

  Nie można samemu kontrolować output’u baterii litowo – jonowej, dlatego też należy stosować baterie z packami, które będą w stanie ochronić baterię przed zapaleniem, wybuchem oraz innymi abnomaliami. W tym celu wyposaża się każdą baterię w obwód ochronny.

 • 3

  Nie jest dozwolone sprzedawanie indywidualnym klientom w sposób pośredni jigów lub ich dystrybucji. Indywidualni klienci również nie mają pozwolenia na samodzielne usuwanie baterii litowo – jonowej i ponowne użytkowanie produktu (np. e-papierosy, przenośna latarka itp.). Firma LG Energy Solution nie pozwala oraz nie zaleca wykonywania żadnej z wyżej wymienionych czynności.

 • 4

  Klienci firmy LG Energy Solution powinni bezwzględnie przestrzegać poniżej wyszczególnionych zasad dotyczących „stosowania oraz ostrożności w trakcie użytkowania baterii litowo – jonowych”.

1. JAK NALEŻYCIE STOSOWAĆ BATERIĘ LITOWO-JONOWĄ?

(1) UŻYTKOWANIE

 • Przed rozpoczęciem użytkowania celek w bateriach litowo – jonowych oraz packów należy zapoznać się z najnowszą wersją specyfikacji poszczególnych packów oraz baterii.

 • W miejscach gdzie istnieje możliwość wystąpienia oddziaływań elektrostatycznych nie należy użytkować baterii w packu. Elektryczność statyczna może doprowadzić do uszkodzenia PCM baterii litowo-jonowych.

 • W trakcie stosowania oraz użytkowania celek baterii litowo – jonowych oraz packów należy zachować ostrożność oraz zastosować odpowiednie elementy ochronne, tak aby ochronić części ciała przed porażaniem oraz poparzeniem.

 • W trakcie stosowania oraz użytkowania celek należy zadbać o stan produktu, tak aby nie uległ zniszczeniu.


(2) ŁADOWANIE

 • Prosimy o przestrzeganie manualu testowego dotyczącego ładowania ogniwa i opakowania akumulatora litowo-jonowego. Należy przestrzegać szczegółowo określonych warunków ładowania, takich jak napięcie ładowania, prąd, czas itp., które są zawarte w specyfikacji produktu oraz ładować go zgodnie z instrukcją.

 • Nie należy ładować packów zawierających litowo – jonowe baterie przez długi czas lub magazynować ich.

 • W przypadku wykrycia nieprawidłowości przez system np. ostrzeżenia nie należy ładować baterii litowo – jonowej. W takim przypadku należy postępować według manualu.


(3) MAGAZYNOWANIE

 • Celki w bateriach litowo – jonowych, które nie są używane należy zabezpieczyć i przechowywać w temperaturze pokojowej, a także nie należy również kłaść ich na siebie w celu magazynowania.

 • Wnętrze celek litowo - jonowych nakładanych na siebie w celu magazynowania może ulec uszkodzeniu w wyniku nacisku.

 • Magazynowanie celek litowo – jonowych powinno się odbywać według zasad dokładnie określonych w specyfikacji produktu.
  Dotyczy to m. in. temperatury przechowywania, wilgotności powietrza itd.

 • Nie należy magazynować celek w bateriach litowo – jonowych w pełni naładowanych (full charge) lub w pełni rozładowanych (full discharge). Magazynowanie celek w pełni naładowanych lub rozładowanych negatywnie wpływa na żywotność celki oraz może spowodować niestabilność w ich strukturze chemicznej. Następstwem tego może być nagrzanie lub ogień, który może przeistoczyć się w wybuch.

 • Nie należy magazynować packów z bateriami litowo – jonowymi w trakcie ładowania, całkowicie naładowanych (full charge) lub też całkowicie rozładowanych (full discharge).
  W przypadku nieużytkowania packów z bateriami litowo – jonowymi przez długi czas, należy je rozłączyć w systemie przy zachowaniu zasad dokładnie określonych w specyfikacji poszczególnych produktów. (temperatura, wilgoć)

2. ZABRONIONE CZYNNOŚCI
 • Nie należy wyjmować celek, które znajdują w obudowach lub przepakowywać ich w zamienne obudowy.

 • Nie należy odseparowywać celek z baterii litowo – jonowych oraz packów według własnego uznania.

 • Nie należy rzucać i wywoływać wstrząsów w celkach baterii litowo – jonowych.
  Nie można deptać celek baterii litowo – jonowych oraz packów ani poddawać ich naciskom.
  W przypadku uszkodzenia wnętrza celki następuje zwarcie, które w następstwie może przerodzić się w nagrzanie, płomień i wywołać wybuch.

 • Z powodu niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą uszkodzenie wnętrza celek nie należy używać ich po upuszczeniu, między innymi do produkcji.

 • Nie należy robić dziur w celkach baterii litowo – jonowych lub dokonywać uszkodzeń młotkiem w zarówno na wewnętrznej jak i zewnętrznej części produktu.

 • Nie należy wystawiać całości ani części celek baterii litowo – jonowych ani celek na działanie wysokich temperatur ani nie umiejscawiać ich w miejscach, gdzie będą w bliskim kontakcie z światłem słonecznym oraz ciepłem.
  Proszę nie kłaść lub magazynować celek w bateriach litowo – jonowych oraz packów niedaleko źródeł gorąca ani miejsc o wysokiej temperaturze.
  Uszkodzenie wnętrza celki może poskutkować nagrzaniem, zapłonem, co w konsekwencji może przerodzić się w wybuch.

 • Nie należy łączyć złącza (+), (-) celek baterii litowo - jonowych z metalowym konduktorem i nie wyładowywać ich na siłę oraz nie magazynować ich razem z metalowymi przedmiotami itp. Nie można wykonywać żadnych czynności, które mogą doprowadzić do zwarcia.
  Wyładowania siłowe celek litowo – jonowych baterii mogą spowodować zniszczenia w wewnętrznej strukturze i poprzez przewód w jednym momencie może wystąpić gwałtowny przepływ ładunku elektrycznego a w konsekwencji, ogień lub wybuch.

 • Nie należy wkładać celek baterii litowo – jonowych do wody morskiej lub też powszechnie używanej miejskiej wody. Nie należy używać oraz ładować mokrych celek baterii litowo – jonowych.
  Woda powoduje korozję we wnętrzu celek oraz packów, co w następstwie może przeistoczyć się w pożar.

3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z PACKAMI ZAWIERAJĄCYMI BATERIE LITOWO - JONOWE

(1) NA CO NALEŻY UWAŻAĆ W TRAKCIE MONTAŻU PACKA Z BATERIAMI

 • Przed użytkowaniem w celu zamontowania packa lub systemu należy sprawdzić zewnętrzną formę celki. W przypadku wykrycia uszkodzenia, wycieku, dziwnego zapachu, rdzy itd. należy zaprzestać stosowania produktu i powiadomić firmę LG Energy Solution. Podczas utylizacji należy stosować się do ustalonych zasad.

 • Proszę nie używać celek baterii litowo – jonowych w produkcji packa, które zostały upuszczone lub doznały wstrząsu.
  Uszkodzenia formy zewnętrznej celek baterii litowo - jonowych, które przerodziły się w uszkodzenia wewnętrzne mogą spowodować podczas użytkowania nagrzanie, ogień, pożar i następnie spowodować wypadek.

 • Proszę zachować ostrożność podczas użytkowania produktu, tak aby nie powstały problemy z przewodnikiem oraz łącznikiem, może wtedy dojść do zwarcia. Należy używać produktu tak aby nie doznał uszkodzeń ani zabrudzeń i użytkować go w specjalnie przystosowanym środowisku.

 • Zawsze należy sprawdzać stan złączy litowo – jonowych celek (+), (-) i połączyć je we właściwy sposób.

 • Proszę nie spawać na powierzchni celki baterii litowo – jonowej lub w jej pobliżu. Proszę również zadbać, aby w trakcie procesu spawania produkt nie był poddawany działaniu zbyt wysokiej temperatury oraz nacisku.

 • Nie należy mieszać celek pochodzących z innych firm przemysłowych oraz mieszać innych modeli celek baterii litowo – jonowych.

 • Podczas wymiany celek packu z bateriami litowo – jonowymi należy wymienić wszystkie celki równocześnie na nowe. W przypadku pomieszania nowych celek ze starymi może nastąpić pożar lub wybuch.


(2) PACKI Z BATERIAMI LITOWO – JONOWMI/ WYMOGI ŁADOWANIA

 • Należy przestrzegać praw oraz regulacji, które zawierają UL, IEC oraz standardów bezpieczeństwa, rozporządzone w danym kraju.

 • Firma produkująca packi oraz producent systemu muszą poinformować każdego klienta o potrzebie stosowania specjalnie przystosowanej ładowarki do produktu oraz instrukcji ładowania, która musi być przestrzegana.

 • Firma produkująca packi oraz producenci systemów polecają i oferują pomoc w wymianie obecnie stosowanego produktu na pack posiadający baterie litowe – jonowe, które umożliwiają znaczne zredukowanie czasu użytkowania.
  W dodatku, kiedy dojdzie do minimalnego napięcia rozładowania celek baterii litowo – jonowych (Minimum discharge voltage) oraz napięcie packa zejdzie do określonych w specyfikacji niskich wartości nie należy ponownie ładować ani używać produktu.

 • Zestaw akumulatorów litowo-jonowych lub ładowarka musi posiadać system pomiaru/zarządzania napięciem, który kontroluje ładowanie lub rozładowywanie, aby utrzymać akumulator w normalnym trybie pracy i zapobiec odchyleniom napięcia między ogniwami, jednostkami (bankami, modułami).

 • Akumulatory litowo – jonowe muszą być wyposażone w systemy ostrzegawcze o wysokiej temperaturze, wysokim napięciu i wysokim prądzie

 • Akumulatory litowo-jonowe, ładowarki lub adaptery ładowarek muszą posiadać następujące funkcje obwodu ochronnego: szczegółowy poziom funkcji, wartość, warunki muszą być bezwzględnie odpowiadać specyfikacji produktu. Jeżeli zdarzy się, że więcej niż funkcja została pominięta, wtedy zmiana musi bezwzględnie zostać zgłoszona do firmy LG Energy Solution. Firma LG Energy Solution nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wszystkie zewnętrzne problemy z jakością spowodowane wykluczeniem/brakiem następujących funkcji.

  1. 1st Over Voltage Protection circuit
  2. 2nd Over Voltage Protection circuit
  3. Safety Over Voltage Protection (Permanent Failure)
  4. Under Voltage Protection circuit
  5. Safety Under Voltage Protection (Permanent Failure)
  6. Over Charge Current Protection circuit
  7. Over Discharge Current Protection circuit
  8. Short Circuit Protection circuit
  9. Over Temperature Protection circuit
  10. FET failure protection (w przypadku gdy FET nie działa)
  11. Cell imbalance protection circuit (kiedy więcej niż dwa ogniwa są montowane szeregowo w opakowaniu)
  12. Cell voltage balancing function (kiedy więcej niż dwa ogniwa są montowane szeregowo w opakowaniu)
  13. State of Health Protection (Permanent Failure, w przypadku gdy jeden rodzaj ogniwa & więcej niż dwa rodzaje serii celek jest montowanych równolegle w opakowaniu)
 • Oprócz powyższych elementów, akumulatory litowo - jonowe stosowane w pojazdach elektrycznych muszą mieć następujące funkcje. Szczegółowe poziomy, wartości i warunki następujących funkcji muszą być zgodne ze specyfikacją produktu. Jeśli brakuje jednej lub więcej funkcji oraz jeśli nastąpiła zmiana, producent opakowania (osoba łącząca system) musi powiadomić LG Energy Solution. Firma LG Energy Solution nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wszelkie zewnętrzne problemy z jakością wynikające z wyłączenia/braku następujących funkcji.

  1. wykrywanie i izolacja usterek
  2. Over Current (wykrywanie)
  3. sensor, Contactor, HVIL itd. wykrywanie błędów w głównych komponentach
  4. Funkcja Derating podczas wykrywania wysokiego napięcia/niskiego napięcia
  5. Funkcja na zapobieganie ciągłego użytku w sytuacji zapisania historii DTC (Diagnostic Trouble Code) lub jej pojawienia się
  6. Funkcja wstrzymania użytkowania w przypadku wystąpienia nieścisłości w wydrukowanej formie specyfikacji